ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

දස දෙසින් ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

පුද්ගලික ජල උල්පත් රජයට පවරා ගත යුතුයි – මහනුවර දිසාපති

ජලය පොදු සම්පතක් ලෙස සලකා පෞද්ගලික ඉඩම්වල පවතින ජල උල්පත් රජයට පවරාගත යුතු බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි. උඩරට වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම්වල ජල උල්පත් රැසක් පවතින

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති