ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන විවරණ

ආබාධ සහිත වූවන් උදෙසා කොවිඩ් සමයේ දෙසැම්බර් 03

“ලංකා සමාජය ඇතුළෙ කාන්තාවන් තවම දෙවන පෙළ පුරවැසියො හැටියට සළකද්දි අපි වගේ අය ගැන මේ වගේ වසංගත කාලයක තියෙන අවධානය කොහොමත් අඩුයි. ඒකම තමයි අපි මුහුණ දෙන අර්බුදය”. ඇය “අපි

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති