ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

දේශපාලන පළිගැනීම් කොමිසම අධිකරණ බලය පැහැර ගත්තා – කිරිඇල්ල

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ කොමිසම අධිකරණ බලය පැහැර ගනිමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් දුන් මිනිමැරුම් නඩු තීන්දු පවා වෙනස් කිරීමට  නිර්දේශ ලබාදී ඇතැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අධිනීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි. විපක්ෂනායක කාර්යාලයේදී

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති