ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

සාකච්ඡා මොකටද අපි තමයි යූ.එන්.පී – මුජිබර්

සමගි ජන බලවේගය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර අනාගත දේශපාලන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ හමුවක් පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍යවල පළව ඇති අදහස් මිස එවැන්නක් සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවීම සඳහා සූදානමක් දැනට නොමැති

තව කියවන්න