ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

අයවැය පිළිබඳ රජයේ මුදල් කමිටුවේ දෙවන ව‍ාර්තාව අනිද්දා පාර්ලිමේන්තුවට

අයවැය  යෝජනාවලිය පිළිබඳව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ දෙවන වාර්තාව අනිද්දා (02) පාර්ලිමේන්තුව‍ට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.  මෙවර අයවැය රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා සමපාත වන්නේද යන්න රජයේ මුදල් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන 

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති