ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

යුද්ධ හමුදාවෙන් රුපියල් කෝටි තුනක කහ අත්අඩංගුවට ගනී

දිලංක ගුණතිලක සුළු අපනයන බෝග ආනයන  හා ප්‍රති අපනයන කිරීම   තහනම් කිරීමට රජය පියවර ගැනීමත් සමඟ මෙරටට නීති විරෝධී අයුරින් ආනයනය කළ කහ තොග අත්අඩංගුවට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව පියවර ගත්තේය.

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති