ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

තෙල් සම්පත හොයාගෙන මිස ආයෙ ඡන්දෙට එන්නෙ නෑ – ගම්මන්පිල

මෙරට පොළවේ තෙල් හා ගෑස් සම්පත තිබෙන බවත් තමන් ඊළඟ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නේ තෙල් හෝ ගෑස් සම්පත්වලින් එකක් හෝ ගොඩගෙන බවත් බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසුවේය.මෙරට ලක්ෂ 15 ක

තව කියවන්න

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති